46.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 „Pakalniešu mājās”, Pērkonos, Kubulu pagastā, Balvu novadā pārdošanu

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 14:44

Izskatot A.S., personas kods ***, adrese ***, 2012.gada 1.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka, ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu, tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta trešās daļas nosacījumus, 36.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem un par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, 2012.gada 8.novembra Balvu novada Domes lēmumu „Par dzīvokļa Nr.2 „Pakalniešu mājas”, Pērkoni, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.19, 35.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „ARCO REAL ESTATE” atskaiti un 2012.gada 14.februārī noslēgto Dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.4, 2013.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārdot A.S., personas kods ***, nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2 „Pakalniešu mājas”, Pērkoni, Kubulu pagasts, Balvu novads, ar kopējo platību 57.5 m2, kadastra Nr.3858 900 0122.

2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 800.00 (astoņi simti lati, 00 santīmi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

4. Noteikt nomaksas termiņu – 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

5. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 „Pakalniešu mājas”, Pērkoni, Kubulu pagasts, Balvu novads pirkuma līgumu, nodošanas – pieņemšanas aktu.

6. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 „Pakalniešu mājas”, Pērkoni, Kubulu pagasts, Balvu novads nomaksas grafiku, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otrās daļas un 36.panta trešās daļas nosacījumus.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei Dainai Pavlovskai.

8. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei