47.§ Par Balvu Sporta skolas peldbaseina akciju "SAULAINAS DIENAS”

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 15:00

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un uzņēmumi, 2013.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt maksu par baseina apmeklējumu, trenažieru zāles apmeklējumu, sāls istabas apmeklējumu – Ls 1.00 (ar PVN) par katru pakalpojumu vienai personai, Balvu Sporta skolas peldbaseina organizētās akcijas „SAULAINAS DIENAS” laikā no 2013.gada 31.maija līdz 2013.gada 2.jūnijam.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu Sporta skolas direktorei Ludmilai Beļikovai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei