48.§ Par dalību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standartu īstenošanai izglītības iestādēs” un līdzfinansējuma nodrošināšanu ...

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 15:04

48.§
Par dalību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standartu īstenošanai izglītības iestādēs” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Sporta inventāra iegāde Balvu novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās”

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 20.marta rīkojumu Nr. 84 par projekta konkursu „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”, LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kurā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), 2013.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedalīties Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā ar projektu „Sporta inventāra iegāde Balvu novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās”.

2. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu Ls 3000.00 (trīs tūkstoši lati un 00 santīmi) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

3. Paredzēt nepieciešamos finanšu resursus projekta īstenošanai Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetā.

4. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 5998.00 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi lati un 00 santīmi).

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei