59.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Jānim Laicānam

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 15:44

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 151.panta pirmās daļas 1.punktu, kurā ir noteikts, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus, otro daļu, kas paredz, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, trešo daļu, kurā ir teikts, ka ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru un ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 25.aprīļa vēstuli „Par iesnieguma izskatīšanu” (Nr. 17.18-1e/3981), kurā ministrija sniedz skaidrojumu par augstāk minēto normu piemērošanu, bijušā Vectilžas pagasta padomes priekšsēdētāja Jāņa Laicāna 2013.gada 14.maija iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kuros ir redzams, ka J.Laicāns ir bijis Vectilžas pagasta padomes priekšsēdētāja divus sasaukumus (no 1994.gada 9.jūnija līdz 2001.gada 27.martam) un atbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu minēto pabalstu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajam Vectilžas pagasta padomes priekšsēdētājam Jānim Laicānam, personas kods ***, kas atbilst divu minimālo mēnešalgu apmēram, sākot ar 2013.gada 16.maiju.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei