60.§ Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska 2013.gada 13.maija rīkojuma Nr. 3.28/46 „Par ikgadējā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Inārai Ņikuļinai” apstiprināšanu

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 15:49

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces Ināras Ņikuļinas 2013.gada 13.maija iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu un papildatvaļinājumu ar 2013.gada 14.maiju,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Ināra Ņikuļina, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska 2013.gada 13.maija rīkojumu Nr.3.28/46 „Par ikgadējā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Inārai Ņikuļinai” (Pielikumā).

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska 2013.gada 13.maija rīkojums Nr.3.28/46 „Par ikgadējā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Inārai Ņikuļinai” uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei