63.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas ...

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 15:56

63.§
Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Krucifiksu atjaunošana Vīksnas pagastā”


Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņem lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos, MK noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 10.4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var piedalīties ELFLA 4.ass jeb LEADER pieejas Pasākumā 413: Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 6.2. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu konkursā ELFLA 4.ass jeb LEADER pieejas Pasākumā 413, izstrādājot projekta iesniegumu „Krucifiksu atjaunošana Vīksnas pagastā”.

2. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu no Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļiem 10% apmērā jeb Ls 102.16 (viens simts divi lati un 16 santīmi) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 1021.61 (Viens tūkstotis divdesmit viens lats un 61 santīms).

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei