67.§ Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” maksas pakalpojumiem dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām izmantošanu

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 16:04

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un uzņēmumi un Balvu novada pašvaldības „Pansionāts ”Balvi”” dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām nolikuma (apstiprināts 2010.gada 11.novembrī, lēmuma protokols Nr.20, 2.§) 2.2.punktu, kas nosaka, ja nolikuma 2.1. punktā minētās personas ir nodrošinātas ar dzīvojamām istabām vai rakstveidā atteikušās no tām piedāvāto dzīvojamo istabu īrēšanas, Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par dzīvojamo istabu izīrēšanu arī citām personām (ģimenēm), kurām ir grūtības sevi nodrošināt ar mājokli, un kuru uzvedība un dzīvesveids nerada šaubas par iespējamiem traucējumiem Pansionāta „Balvi” iemītniekiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt maksu par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem maksas pakalpojumiem:

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Maksa, latos
1.1. Dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām izmantošana īrniekiem:    
1.1.1. vienai personai                                                 diennakts 3,00
1.1.2. vienai personai (ar gultas veļas komplektu)                                                 diennakts 4,00


2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” direktorei Janai Komanei.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei