68.§ Par būves un zemes gabala Tautas ielā 10, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 16:09

Izskatot G.S., personas kods ***, 2013.gada 5.aprīļa iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Svetlana Pavlovska), PRET – 1 (Ināra Ņikuļina), ATTURAS – 2 (Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldībai piederošo būvi (kadastra numurs 3801 003 0722 001) 122.4 m2 platībā un zemes gabalu (kadastra numurs 3801003 0722) 0.0456 ha platībā Tautas ielā 10, Balvos, Balvu novadā.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei