20.§ Par ceļazīmes uzstādīšanu Balvu novada Briežuciema pagastā

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:07

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma “Par autoceļiem” 3.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem aizliedzama vai ierobežojama transportlīdzekļu satiksme, ko nosaka Ministru kabinets, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumu un ierobežojumi” 4.panta 2.punktu, kurš paredz, ka lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu attiecībā uz pašvaldību ceļiem pieņem attiecīgā pašvaldība, un ņemot vērā VAS „Latvijas Valsts ceļi ”Latgales reģiona Balvu nodaļas” 2011.gada 20.decembra vēstuli Nr.4.6.2-122 (saņemta un reģistrēta 27.12.2011. Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā pārvaldē), 2013.gada 20.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Jānis Trupovnieks), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut uzstādīt ceļazīmi Nr.306 (Kravas automobīļiem braukt aizliegts) ceļa sākuma posmos uz Balvu novada pašvaldības Briežuciema pagasta ceļa Dukuļeva – Cērpene.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei