21.§ Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:08

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Normunds Dimitrijevs, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Noteikt, ka paraksta tiesības bez Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska, vēl ir Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Normundam Dimitrijevam un Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei