22.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa Centrs” 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:10

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.daļu, LR Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 4., 12. un 16.punktu, kas nosaka gada publisko pārskatu saturu un kārtību, kādā pašvaldības sagatavo un apstiprina gada publisko pārskatu, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” 2012.gada publisko pārskatu (pielikumā).

2. Publisko gada pārskatu iesniegt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” 2012.gada publiskais pārskats uz 7 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei