24.§ Par nekustamā īpašuma „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:14

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību un lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina septiņu dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, ņemot vērā nekustamā īpašuma „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads 2013.gada 7.jūnija izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2013.gada 7.jūnija sēdes protokols Nr.6), 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala 657 m2 platībā (kadastra Nr. 3858 001 0129) un būves – divu dzīvokļu mājas (dzīvoklis 45.4 m2 ar kadastra Nr. 3858 900 0119 un dzīvoklis 54.2 m2 ar kadastra Nr. 3858 900 0120) izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju A.S., personas kods ***, adrese ***, kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu Ls 1000.00 (viens tūkstotis lati, 00 santīmi).

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības juriskonsultei Sarmītei Gržibovskai sagatavot nekustamā īpašuma „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads pirkuma līgumu, nodošanas - pieņemšanas aktu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei