25.§ Par pašvaldības īpašumu Bērzkalnes un Balvu pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:16

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kurš nosaka, ka tikai Dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā un ņemot vērā to, ka:
1. VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) realizē Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” (turpmāk – Projekts);
2. šī Projekta ietvaros LVRTC lūdz Balvu novada pašvaldību nodot bezatlīdzības lietošanā zemi pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos;
3. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” pašreizējā redakcija nedod tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības mantu valsts akciju sabiedrībai;
lai sekmīgi varētu tikt realizēts valsts iedzīvotājiem nozīmīgais Projekts, izskatīšanai Ministru kabinets 2013.gada 18.jūnija sēdē veicis grozījumus MK noteikumos Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"”, paredzot pašvaldībām tiesības nodot savu nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanā Projekta īstenotājam (grozījumi uz lēmuma pieņemšanas brīdi vēl nav izsludināti), 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos zemi:
1.1. Ūdru ielā 1, Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, LV-4590, 4 kvadrātmetru
platībā kas veido daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 3848 004 0194,
1.2. Naudaskalnā, Balvu pagastā, Balvu novadā, LV-4561, 4 kvadrātmetru platībā kas veido daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 3846 006 0087.

2. Zemes lietošanas līgumos paredzēt, ka LVRTC maksā maksu par elektroenerģijas patēriņu pēc Pušu rakstiskas vienošanās – kā fiksētu ikmēneša summu, kura tiek aprēķināta, ņemot vērā LVRTC uzstādīto iekārtu jaudas un Pašvaldības elektroenerģijas piegādātāja noteiktos tarifus.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai noslēgt attiecīgos Zemes lietošanas līgumus uz termiņu līdz 2035.gada 31.augustam ieskaitot.

4. Noteikt, ka Līgumi par pašvaldības zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un vienlaicīgi ar grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)””, kas paredz Pašvaldības tiesības nodot savu nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanā LVRTC Projekta realizācijas nodrošināšanai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei