26.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 10.11.2011. lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumiem”

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:17

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta, g. apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un uzņēmumi, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Grozīt Balvu novada Domes 10.11.2011. lēmumu „Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.21., 26.§), papildinot lēmumu ar 1.19.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (Ls) PVN 21% (Ls) Cena ar PVN (Ls)
1.19.6 Pārvietošanas un pacelšanas ierīce GULDMAN mēnesis 2.48 0.52 3.00

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Anitai Petrovai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei