27.§ Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ...

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:20

27.§
Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā” I. Kārta


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk. ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, 2011.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums” 28.1.punktu, kas nosaka, ka projekta iesniegumam pievienojams projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu un kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Balvu novada pašvaldībai iesniegt projekta iesniegumu „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā” I. kārta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros par projekta kopējām attiecināmām izmaksām 74704.67 LVL (septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti četri lati, 67 santīmi) un nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu 29233.68 LVL (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs lati, 68 santīmi) apmērā, no kuriem:
1) 26893.68 LVL (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs lati, 68 santīmi) apmērā līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem;
2) 2340.00 LVL (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit lati, 00 santīmi) apmērā līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei