28.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā” I. Kārta

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:22

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk. ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldības domes var lemt par ekonomisko saistību uzņemšanos pašvaldības vārdā, 2011.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums” 28.3.2.punktu, kas nosaka, ka projekta iesniegumam pievienojams pašvaldības lēmums par līdzfinansējuma nodrošināšanu, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Balvu novada pašvaldība apņemas nodrošināt projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā” I.kārta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 29233.68 LVL (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs lati, 68 santīmi) apmērā, no kuriem:
1) 26893.68 LVL (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs lati, 68 santīmi)
apmērā ir līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai;
2) 2340.00 LVL (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit lati, 00 santīmi) apmērā ir līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei