30.§ Par Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumu deleģēšanu

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:28

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.punktu, kas nosaka, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti, kā arī ņemot vērā Vīksnas pagasta pārvaldes vadītājas Guntas Raibekazes 2013.gada 10.jūnija iesniegumu, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Gunta Raibekaze, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Deleģēt Vīksnas pagasta pārvaldes lietvedei Dzintrai Pipcānei Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu, kas saistās ar administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi, kā arī līgumu slēgšanu attiecībā uz Sandu Raibekazi, personas kods ***.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei