31.§ Par Administratīvās komisijas ievēlēšanu

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:29

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs vai darba grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, kas paredz, ka pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz savu pilnvaru laiku, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Roginskis), PRET – 1 (Valdis Zeltkalns), ATTURAS – 2 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt Administratīvo komisiju šādā sastāvā:

1.1. Juris Boldāns, personas kods ***;
1.2. Dzintra Zača, personas kods ***;
1.3. Viktorija Lavrentjeva, personas kods ***;
1.4. Ingus Koļcovs, personas kods ***;
1.5. Natālija Višņevska, personas kods ***.

2. Noteikt, ka Administratīvās komisijas priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru ievēl komisija no komisijas locekļu vidus.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei