32.§ Par Pastāvīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:31

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs vai darba grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, LR Publisko iepirkumu likuma 81.panta otro daļu un 22.pantu, Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma 2.3. un 2.4.punktu, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Roginskis), PRET – 3 (Valdis Zeltkalns, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš), ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt Pastāvīgo iepirkumu komisiju šādā sastāvā:

1.1. Aivars Kindzuls, personas kods ***;
1.2. Inga Puriņa- Eglīte, personas kods ***;
1.3. Māris Verjanovs, personas kods ***;
1.4. Uldis Sprudzāns, personas kods ***;
1.5. Olga Siņica, personas kods ***;
1.6. Raimonds Bombāns, personas kods ***;
1.7. Normunds Dimitrijevs, personas kods ***.

2. Noteikt, ka Pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāju un vietnieku ievēl komisija no komisijas locekļu vidus.

3. Noteikt, ka Pastāvīgās iepirkumu komisijas sekretāra pienākumus veic komisijas locekle Inga Puriņa - Eglīte.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei