33. § Par Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas ievēlēšanu

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:36

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs vai darba grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 2.punktu, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET – 1 (Pēteris Kalniņš), ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

1.1. Normunds Dimitrijevs, personas kods ***;
1.2. Sarmīte Gržibovska, personas kods ***;
1.3. Valentīna Fedulova, personas kods ***;
1.4. Anita Avotiņa, personas kods ***;
1.5. Olga Siņica, personas kods ***.

2. Noteikt, ka Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru ievēl komisija no komisijas locekļu vidus.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei