36.§ Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Normundam Dimitrijevam

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:40

Izskatot Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Dimitrijeva 2013.gada 17.jūnija iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas 2013.gada 18.jūnijā, no 2013.gada 25.jūnija līdz 2013.gada 12.jūlijam, un pamatojoties uz LR Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 43.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam), kurai tas ir nepieciešams un kuras amata (dienesta, darba) pienākumu izpildes apstākļi to pieļauj, var piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas un uzturdevas kompensācijas saglabāšanas, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Inta Kaļva), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Normundam Dimitrijevam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas no 2013.gada 25.jūnija līdz 2013.gada 12.jūlijam (ieskaitot).

2. Apstiprināt Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska 2013.gada 17.jūnija rīkojumu Nr.3.28/89 „Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu Normundam Dimitrijevam”.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikumā: Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska 2013.gada 17.jūnija rīkojums Nr.3.28/89 „Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu Normundam Dimitrijevam” uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei