39.§ Par deputāta Jāņa Roginska pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:43

Izskatot Balvu novada Domes deputāta Jāņa Roginska 2013.gada 17.jūnija iesniegumu, kurā viņš paziņo par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa, un pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, 3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Jānis Roginskis, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt deputāta Jāņa Roginska pilnvaras pirms termiņa sakarā ar personisko rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Vispārējai un juridiskajai nodaļai lēmumu nosūtīt Balvu novada Vēlēšanu komisijai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei