35.§ Par Balvu novada pašvaldības īstermiņa aizņēmumu kases apgrozības līdzekļu papildināšanai

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Otrdiena, 02 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 2002.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.543 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 8.pantu, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-13 (Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2010.gadā Balvu novada pašvaldībai ņemt īstermiņa aizņēmumu līdz 1 gadam LVL 372 486 (trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši četri simti astoņdesmit seši lati) vai ekvivalents EUR 530 000 (pieci simti trīsdesmit tūkstoši eiro) (pēc Latvijas bankas noteiktā EUR kursa attiecībā pret latu) no Valsts kases ar noteikto aizņēmuma 12 mēnešu procentu likmi kases apgrozības līdzekļu papildināšanai.
2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt 2010.gadā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
3.      Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Balvu novada pašvaldības budžetu.
4.      Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.
5.      Īstermiņa aizņēmumu iekļaut Balvu novada pašvaldības kredītsaistībās.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei