13.§ Par pirmpirkuma tiesībām

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Adresāts: Ingars Boriss, deklarētā adrese ****.

Iesniedzēja prasījums: 10.12.2009. iesniegts 09.12.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Pūpoliņi”, Lazdulejas pag., Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevējs Juris Kairišs pārdod un pircējs pērk, par summu kopā Ls 900,-.
 
Adresāts: Juris Kašs, deklarētā adrese ****.
Iesniedzēja prasījums: 28.12.2009. iesniegts 28.12.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma garāžas Nr.1, Dārza ielā 7, Balvi, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevējs SIA „Agre nami” pārdod un pircējs pērk, par summu kopā Ls 500,-.
 
Ņemot vērā to, ka pašvaldībai savu funkciju izpildei uz doto brīdi nav nepieciešami nekustamie īpašumi, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu, 78.pantu, kurš nosaka, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, un 1994.gada 17.jūnija LR MK noteikumu Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, kurš nosaka, ka ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas domei savā sēdē ir jāizlemj jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu,
ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.    Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Pūpoliņi”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, ar kadastra Nr.3866 002 0100, kas sastāv no zemes īpašuma 4.38 ha platībā, no kuriem 4.09 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kuru pārdod Juris Kairišs deklarētā adrese ****, Ingaram Borisam deklarētā adrese ****, par LVL 900 (deviņi simti latu).
2.    Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu garāžu Nr. 1, Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novads, ar kadastra Nr.3801 502 0015, kas sastāv no garāžas, kuru pārdod SIA „Agre nami”, juridiskā adrese Helēnas iela 59, Alūksne, Alūksnes novads, Jurim Kašam, deklarētā adrese ****, par LVL 500.00 ( pieci simti latu).
3.    Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei