14.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz Ludmilas Jaremas, personas kods ****, adrese ****, 30.11.2009. iesniegumu par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes nomu, LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1. Atļaut slēgt nomas līgumu ar Ludmilu Jaremu, par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu 0,32 ha platībā (kadastra numurs 3850 003 0223) Bērzpils pagastā un zemes vienības daļas iznomāšanu 0,04 ha platībā (kadastra numurs 3850 002 0521) Bērzpils pagastā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1 un Pielikumu Nr.2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 20 gadiem. Zemes vienības daļas nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
2. Neatļaut slēgt nomas līgumu ar Ludmilu Jaremu, par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas iznomāšanu 0,03 ha platībā (kadastra numurs 3850 002 0522) Bērzpils pagastā. Zemes vienības lietošanas mērķis ir – 1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, uz zemes vienības atrodas attīrīšanas iekārtas un zeme nav izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.
3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei