15.§ Par izmaiņām zemes nomas līgumā

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz Māra Lazdiņa, personas kods ****, adrese ****, 27.11.2009. iesniegumu, Zigmunda Čekša, personas kods ****, adrese ****, 03.12.2009. iesniegumu, Voldemāra Čekša, personas kods ****, adrese ****, 03.12.2009. iesniegumu par izmaiņām zemes nomas līgumā, LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un LR Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
1.      Izdarīt izmaiņas zemes nomas līgumā, kas noslēgts 28.05.2009. Bērzpils pagastā ar Māri Lazdiņu, atstājot Mārim Lazdiņam nomas lietošanā sekojošas zemes vienības - 3850 002 0569 - 1,8 ha platībā; 3850 002 0581 - 1,0 ha platībā; 3850 003 0115 – 2,1 ha platībā; 3850 006 0029 - 2,6 ha platībā un daļu no zemes vienības ar kadastra numuru 3850 007 0236   1,3 ha platībā saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1; 2; 3; 4; 5), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2.      Izdarīt izmaiņas zemes nomas līgumā, kas noslēgts 19.09.2008. Tilžas pagastā ar Zigmundu Čeksi, precizējot iznomātās zemes vienības daļas platību no 8,4 ha uz 7,75 ha, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.6), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes vienības kadastra numurs 3886 003 0286.
3.      Izdarīt izmaiņas zemes nomas līgumā, kas noslēgts 21.07.2006. Tilžas pagastā ar Voldemāru Čeksi, precizējot iznomātās zemes vienības daļas platību no 0,55 ha uz 0,65 ha, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.7), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes vienības kadastra numurs 3886 003 0286.
4.      Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei