16.§ Par zemes vienību platības un robežu precizēšanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas 09.12.2009. vēstuli Nr. 2-04-L/3100, Balvu pagasta kadastra karti, Balvu pilsētas kadastra karti, LR Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.punktu, kas nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 001 0024 Balvu pagastā, kas piešķirta nomas lietošanā Ainai Jeršovai, adrese ****, no 0,5 ha uz 1,1 ha.  
2. Izdarīt izmaiņas 28.10.2009. noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.78 ar Ainu Jeršovu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 001 0024 iznomāšanu.
3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0721 Balvu pilsētā no 5 m2 uz 50 m2.
4. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0155 Balvu pilsētā no 5864 m2 uz 7084 m2.
5. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0432 Balvu pilsētā no 7942 m2 uz 7936 m2.
6. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0508 Balvu pilsētā no 4662 m2 uz 4783 m2.
7. Pamatojoties uz Balvu pilsētas un Balvu pagasta robežu precizēšanu, dzēst zemes vienību Balvu pilsētā, ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0666, 988 m2 platībā un minēto platību pievienot Balvu pagasta zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0228, kā Balvu novada pašvaldībai piekrītošo starpgabalu, precizējot zemes gabala platību uz 0,335 ha, saskaņā ar Pielikumu Nr.1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
8.    Precizēt zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienību platības:
38010040152 no 0,3 ha uz 0,2989 ha;
38010040473 no 0,1443 ha uz 0,1631 ha;
38460010134 no 3,0 ha uz 2,8 ha;
38460020057 no 2,6 ha uz 2,3 ha;
38460050463 no 0,08 ha uz 0,07 ha;
38460050543 no 0,08 ha uz 0,07 ha;
38460050550 no 0,08 ha uz 0,07 ha;
38460050646 no 0,08 ha uz 0,06 ha;
38460050684 no 7,0 ha uz 8,7 ha;
38460050730 no 0,08 ha uz 0,06 ha;
38480010102 no 0,7 ha uz 0,9 ha;
38480020133 no 6,5 ha uz 7,1 ha;
38480030126 no 5,0 ha uz 6,2 ha;
38480040293 no 1,2 ha uz 1,6 ha;
38500070188 no 2,9 ha uz 2,4 ha;
38500070216 no 1,3 ha uz 1,0 ha;
38520030209 no 3,3 ha uz 4,1 ha;
38520040192 no 8,1 ha uz 3,7 ha;
38520040247 no 0,8 ha uz 0,6 ha;
38520050052 no 1,2 ha uz 1,0 ha;
38560020124 no 1,5 ha uz 1,2 ha;
38560020251 no 1,2 ha uz 1,0 ha;
38560030093 no 2,6 ha uz 2,4 ha;
38580030032 no 9,8 ha uz 9,1 ha;
38580080267 no 5,3 ha uz 4,6 ha;
38580090077 no 0,8 ha uz 0,4 ha;
38660020060 no 3,5 ha uz 3,3 ha;
38660020086 no 0,7 ha uz 0,6 ha;
38660030071 no 8,1 ha uz 7,5 ha;
38660040260 no 1,34 ha uz 1,0 ha;
38900010109 no 3,4 ha uz 3,2 ha;
38900010152 no 7,2 ha uz 5,3 ha;
38900030080 no 2,7 ha uz 2,4 ha;
38900030105 no 6,0 ha uz 5,6 ha;
38900030115 no 34,9 ha uz 33,9 ha;
38900040098 no 4,3 ha uz 6,4 ha;
38900050131 no 7,5 ha uz 7,2 ha;
38900050195 no 4,2 ha uz 1,3 ha;
38900050196 no 0,9 ha uz 2,4 ha;
38940030115 no 6,1 ha uz 6,7 ha;
38940030191 no 8,7 ha uz 7,9 ha;
38940030203 no 2,8 ha uz 2,5 ha;
38940030345 no 4,6 ha uz 4,2 ha;
38940040239 no 1,1 ha uz 0,7 ha;
38940040319 no 8,6 ha uz 8,0 ha;
38940050071 no 7,0 ha uz 6,8 ha.
Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
9.      Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei