17.§ Par valstij piekrītošajām Balvu novada lauku apvidu zemes vienībām

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1pantu un 8.pantu, un LR MK 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1. Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta pirmās daļas 4.punktu, atzīt par valstij piekrītošiem zemes gabaliem sekojošus zemes gabalus:
1.1. Balvu novada Bērzkalnes pagastā:
            3848 003 0115 - 3,6 ha, pielikums Nr.1.1.;
1.2. Balvu novada Kubulu pagastā:
            3858 002 0060 – 1,0 ha, pielikums Nr.1.2.;
1.3. Balvu novada Vectilžas pagastā:
            3890 004 0101 – 0,1 ha, pielikums Nr.1.3..
 
2. Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 4.1 daļu, atzīt par valstij piekrītošiem zemes gabaliem sekojošus zemes gabalus:
2.1. Balvu novada Krišjāņu pagastā:
            3856 004 0156 – 0,1 ha, pielikums Nr.2.1;
Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
 
3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei