18.§ Par adreses un nosaukuma piešķiršanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz Ērika Liepiņa, personas kods ****, adrese ****, 09.12.2009. iesniegumu par adreses piešķiršanu, Elitas Liepiņas, personas kods ****, adrese ****, 09.12.2009. iesniegumu par adreses piešķiršanu, Jevgenijas Jakovļevas, personas kods ****, adrese ****, 09.12.2009. iesniegumu par adreses un nosaukuma piešķiršanu, un LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10., 6., 12., 23. un 28.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, pagastu, novadu pagastu un pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkām piešķir nosaukumus, numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz ēkas īpašnieka sniegto informāciju, kā arī lēmumā par adreses piešķiršanu norāda adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
  1. Piešķirt Ērika Liepiņa dzīvoklim ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0025 001 006 adresi ****..
  2. Piešķirt Elitas Liepiņas dzīvoklim ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0229 001 005 adresi ****
  3. Piešķirt Jevgenijas Jakovļevas zemes lietojumam ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0087 adresi ****..
  4. Piešķirt Jevgenijas Jakovļevas zemes lietojumam ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0087 nosaukumu „Skuja”.
  5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601). 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei