19.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz Jadvigas Slišānes, personas kods ****, adrese ****, 02.11.2009. iesniegumu, Jāņa Laicāna, personas kods ****, adrese ****, 09.12.2009. iesniegumu, Pētera Šņukuta, personas kods ****, adrese ****, 14.12.2009. iesniegumu, Voldemāra Čekša, personas kods ****, adrese ****, 03.12.2009. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un 2007.gada 30.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.       Pagarināt 2004.gada 15.decembrī Tilžas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Jadvigu Slišāni uz 10 gadiem par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļu 0,14 ha platībā Tilžas pagastā (kadastra numurs 3886 003 0484), personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.1.   Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās  vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos  nodokļus.
1.2.    Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Saimniecisko pārvaldi sagatavot un parakstīt dokumentus, kas saistīti ar zemes gabala reģistrāciju Zemesgrāmatā.
 
2.       Pagarināt 2008.gada 16.decembrī Vīksnas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Jāni Laicānu uz 20 gadiem par Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 13,0 ha platībā Vīksnas pagastā (kadastra numurs 3894 007 0087), lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Vīksnas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2.1.   Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
2.2. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Saimniecisko pārvaldi sagatavot un parakstīt dokumentus, kas saistīti ar zemes gabala reģistrāciju Zemesgrāmatā.
 
3.       Pagarināt 2008.gada 16.decembrī Vīksnas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Pēteri Šņukutu uz 3 gadiem par Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 8,7 ha platībā Vīksnas pagastā (kadastra numurs 3894 002 0184), lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Vīksnas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.3), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, par zemes gabalu 4,3 ha platībā Vīksnas pagastā (kadastra numurs 3894 007 0156), lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Vīksnas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.4), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. 
3.1. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās        vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
3.2. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Saimniecisko pārvaldi sagatavot un parakstīt  dokumentus, kas saistīti ar zemes gabala reģistrāciju Zemesgrāmatā.
 
4.       Pagarināt 2005.gada 26.janvārī Tilžas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Voldemāru Čeksi uz 25 gadiem par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļas nomu 0,45 ha platībā Tilžas pagastā (kadastra numurs 3886 003 0484), personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.5), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
4.1. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4.2 Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Saimniecisko pārvaldi sagatavot un parakstīt dokumentus, kas saistīti ar zemes gabala reģistrāciju Zemesgrāmatā.
 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei