20.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz Zinaidas Frolovas, personas kods ****, adrese ****, 03.12.2009. iesniegumupar zemes nomas līguma izbeigšanu, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
1.      Izbeigt 2007.gada 11.septembrī Balvu pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Zinaidu Frolovu par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Verpuļeva 864” 0,08 ha platībā ar kadastra numuru 3846 005 0502 iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2.      Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 
Pielikumā:
Pielikums Nr. 1 – Izkopējums no Balvu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei