22.§ Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz Ludmilas Kurkovas, personas kods ****, dzīvo ****, 15.12.2009. iesniegumu, Veras Brosovas, personas kods ****, dzīvo ****, 18.12.2009. iesniegumu par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi, LR 1992.gada 9.jūlija likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo daļu, kas nosaka, ka samaksu par īpašumā piešķirto zemi var samazināt atkarībā no mērķa kādam zeme tiek nodota, tās lietošanas laika līdz pieprasīšanai īpašumā, pieprasītāja ģimenes stāvokļa un darba stāža lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā, 1995.gada 12.septembra MK noteikumu Nr.276 „Noteikumi par rudzu cenas noteikšanu zemes izpirkšanai un kompensācijas par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos aprēķināšanai” 1.punktu, kas nosaka, ka, lai noteiktu samaksas apmēru pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai īpašumā, noteikt rudzu cenu 53 lati par tonnu, 2008.gada 22.septembra MK noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidu zemi” 6.punktu, kurā teikts, ka novada dome nosaka samaksas apmēra samazinājumu, ņemot vērā likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešajā daļā minētos nosacījumus, samaksas samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst pārsniegt 25 procentus, bet kopējais samazinājums – 75 procentus no aprēķinātās samaksas summas,

 ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.      Noteikt samazinājumu par Ludmilas Kurkovas izpērkamo zemes vienību 0,1972 ha platībā (kadastra numurs 3894 006 0069) 43 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
1.1. par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 18 procenti;
1.2. par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 0 procenti;
1.3. par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 procenti.
 
2.      Noteikt samazinājumu par Veras Brosovas izpērkamo zemes vienību 2,09 ha platībā (kadastra numurs 3894 006 0070) 50 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
2.1. par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 25 procenti;
2.2. par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 0 procenti;
2.3. par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 procenti.
 
3.      Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei