1.§ Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:09

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.nodaļu un Balvu novada pagastu saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” un, ņemot vērā iesniedzēju lūgumu, Sociālo lietu komisijas rīcībā esošos materiālus un pieņemto lēmumu, ar lietu saistītos apstākļus,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.      Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu desmit ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu vienai personai – Ls 40,00, pabalstu ārkārtas situācijā – Ls 50,00, ikmēneša pabalstu trīs bērniem bāreņiem un audžuģimenei – Ls 225,00 un apmaksāt pusdienas par decembri trīsdesmit bērniem – Ls 322,40, par kopējo summu Ls 637,40 Balvu pagastā.
2.      Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu sešpadsmit ģimenēm, piešķirt mājokļa pabalstu vienai ģimenei- Ls 70,00 un apmaksāt uzturmaksu par decembri trim bērniem- Ls 19,37, par kopējo summu Ls 89,37 Bērzkalnes pagastā.
3.      Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu piecpadsmit ģimenēm un apmaksāt pusdienas par decembri trīsdesmit diviem bērniem, par kopējo summu Ls 202,80 Bērzpils pagastā.
4.      Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu astoņām ģimenēm, piešķirt mājokļa pabalstu vienai ģimenei – Ls 30,00,  pabalstu aprūpei mājās vienai personai - Ls 25,00 un apmaksāt pusdienas par decembri četrdesmit četriem bērniem – Ls 211,20, par kopējo summu Ls 266,20 Briežuciema pagastā.
5.      Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu četrām ģimenēm un piešķirt mājokļa pabalstu divām ģimenēm, par kopējo summu Ls 80,00 Lazdulejas pagastā.
6.      Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu divdesmit divām ģimenēmun apmaksāt pusdienas par janvāri trīsdesmit pieciem bērniem – Ls 322,00, par kopējo summu Ls 322,00 Kubulu pagastā.
7.      Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu vienpadsmit ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu vienai personai – Ls 40,00 un apmaksāt pusdienas par decembri divdesmit sešiem bērniem – Ls 146,00, par kopējo summu Ls 186,00 Krišjāņu pagastā.
8.      Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu desmit ģimenēm un apmaksāt uzturmaksu un pusdienas par decembri četriem bērniem, par kopējo summu Ls 35,60 Tilžas pagastā. 
9.      Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu desmit ģimenēm un piešķirt GMI pabalstu vienai personai Ls 73,03, pabalstu ārkārtas situācijā – Ls 160, par kopējo summu Ls 233,03 Vīksnas pagastā.
10. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu sešām ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu četrām ģimenēm – Ls 241,01 un apmaksāt pusdienas trīsdesmit bērniem – Ls 157,35, par kopējo summu Ls 398,36 Vectilžas pagastā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei