2.§ Par Lucijas Kuzminas ievietošanu Viļakas sociālās aprūpes centrā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:09

Balvu novada pašvaldības Sociālajā pārvaldē 2009.gada 14.decembrī reģistrēts Gunvalža Garā, personas kods ****, dzīvojoša ****, iesniegums Nr. G-261/2-3 par tantes Lucijas Kuzminas, personas kods ****, deklarētā dzīvesvieta ****, ievietošanu Viļakas Sociālās aprūpes centrā, jo Lucija Kuzmina pati saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt.

Izvērtējot Gunvalža Garā iesniegumā norādītās ziņas un iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem, konstatēts:
Lucija Kuzmina ir pensionāre, saņem vecuma pensiju Ls 141,09 mēnesī, dzīvo ****, kura neatbilst personai ar pārvietošanā grūtībām.
Persona nespēj patstāvīgi paēst, pārvietoties, ir nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā un ir nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā.
            Izdarot secinājumus par personas pašaprūpes spējām, konstatēts, ka Luciju Kuzminu nepieciešams ievietot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, jo nespēj sevi aprūpēt.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un 9.panta 4..punktu, kas nosaka, ka pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamo sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu,
ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Ievietot Luciju Kuzminu, personas kods ****, deklarētā dzīvesvieta ****, Viļakas Sociālās aprūpes centrā.
  2. Noteikt, ka uzturēšanas izmaksas, līdz brīdim kamēr Lucija Kuzmina  uzturas  Viļakas  Sociālās  aprūpes  centrā,  segs  brāļa dēls   Gunvaldis Garais, personas kods   ****, deklarētā  dzīvesvieta,  ****,  no   personīgajiem  līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Viļakas Sociālās aprūpes centru.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei