3.§ Par Jāņa Laicāna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:09

Balvu novada pašvaldības Sociālajā pārvaldē 2009.gada 10.decembrī reģistrēts Jāņa Laicāna, personas kods ****, dzīvojoša ****, iesniegums Nr. L-151/2-5.4 par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, no 2010.gada 4. janvāra, jo pats saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt.

     Izvērtējot Jāņa Laicāna iesniegumā norādītās ziņas un iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem, konstatēts:
Jānis Laicāns ir vecuma pensionārs, saņem vecuma pensiju Ls 83,95 mēnesī, dzīvo pašvaldības mājā, Krasta iela -15, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kurš neatbilst personai ar pārvietošanās grūtībām. J.Laicānam nav likumīgu apgādnieku.
Persona nespēj patstāvīgi sagatavot ēdienu, pārvietoties, ir nepieciešama palīdzība    personīgajā higiēnā un ir nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamat dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un 9.panta 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamo sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu,
ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.Ievietot Jāni Laicānu, personas kods ****, deklarētā dzīvesvieta ****, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – pansionātā “Balvi”- no 2010.gada 4.janvāra.
2.Segt uzturēšanas izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā “Balvi” no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3.Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Sociālo pārvaldi slēgt līgumu ar Pansionātu „Balvi” par Jāņa Laicāna uzturēšanās izdevumu apmaksu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei