4.§ Par Balvu rajona pašvaldības iestādes „„Balvi” pansionāts” nosaukuma maiņu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
  1. Veikt izmaiņas Balvu rajona pašvaldības iestādes „„Balvi” pansionāts” nosaukumā, mainot nosaukumu uz - Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi””
  2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Pansionāts „Balvi” direktoram P.Supem veikt nepieciešamās darbības sakarā ar iestādes nosaukuma maiņu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei