5.§ Par Ingrīdas Supes atbrīvošanu no Balvu bērnu un jauniešu centra direktora amata

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta I daļas 9.punktu, kas paredz, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, Darba likuma 103.panta IV daļu, kurā ir teikts, ka darbiniekam un darba devējam vienojoties, darba līgumu var izbeigt arī pirms darba devēja uzteikuma termiņa izbeigšanās un ņemot vērā Balvu novada pašvaldības Domes 2009.gada 26.novembra lēmuma „Par Balvu bērnu un jauniešu centra reorganizāciju” (protokols Nr.18, 8.§) 5.1. punktu un Balvu Bērnu un jauniešu centra direktores Ingrīdas Supes 2009.gada 14.decembra iesniegumu, kurā viņa lūdz izbeigt darba tiesiskās attiecības pirms uzteikuma termiņa,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
            Atbrīvot Ingrīdu Supi, personas kods ****, no Balvu Bērnu un jauniešu centra direktora amata ar 2009.gada 29.decembri saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei