6.§ Par Balvu amatniecības vidusskolas direktori

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta I daļas 9.punktu, kas paredz, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus un, ņemot vērā Balvu pilsētas Domes 2001.gada 30.augusta lēmuma „Par Balvu amatniecības vidusskolas direktoru” (protokols Nr. 10, 20.§) 3.punktu, ar kuru Sarmīte Cunska ir iecelta par Balvu amatniecības vidusskolas direktori ar 2001.gada 3.septembri uz laiku līdz Balvu pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieces Ināras Ņikuļinas pilnvaru termiņa beigām un Balvu pilsētas Domes 2005.gada 16.marta lēmumu „Balvu pilsētas Domes vēlēšanas” (protokols Nr.6, 1.§), ar kuru Ināra Ņikuļina ir ievēlēta par Balvu pilsētas Domes priekšsēdētāju,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Sandis Puks, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
Noteikt, ka Sarmīte Cunska, personas kods ****, ir apstiprināta Balvu amatniecības vidusskolas direktores amatā no 2001.gada 30.augusta uz nenoteiktu laiku.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei