7.§ Par darba grupas izveidošanu Balvu novada izglītības programmas izstrādei

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, kurā noteikts, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, kā arī 15.pantu, kurā noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.),

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Sandis Puks, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.Izveidot darba grupu Balvu novada izglītības attīstības programmas 2010. – 2015.gadam izstrādei šādā sastāvā:
              darba grupas vadītāja-
              Iveta Tiltiņa, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
             
 darba grupas locekļi-
              Ināra Ņikuļina, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2.vietniece;
              Maruta Castrova, Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu centra vadītāja;
              Inese Paidere, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes projektu administratore.
 
2.Uzdot darba grupai izglītības attīstības programmas projektu iesniegt izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē līdz 2010.gada 21.janvārim.
 
3.Programmas projekta sagatavošanā darba grupas vadītāja var pieaicināt citu institūciju speciālistus un ekspertus.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei