8.§ Par Balvu novada pašvaldības 2009.gada 08.oktobra saistošo noteikumu nr.11 „Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība” precizēšanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, 43.pantu, kurā ir norādītas jomas, kurās dome var izdot saistošos noteikumus, 45.panta IV daļu, kura paredz, ka dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus un, ņemot vērā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 10.decembra vēstuli Nr.2.2-13/13775/8618, kurā tiek lūgts pārskatīt 2009.gada 8.oktobrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.11,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Sandis Puks, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
  1. Precizēt Balvu novada Domes 2009.gada 8.oktobra saistošos noteikumus Nr.11 “Noteikumi par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība” un apstiprināt jaunā redakcijā (pielikumā).
  2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
  3.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei