24.§ Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība izsniedz atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība pieņem lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos un, izskatot SIA „SENDA DZ” reģ.Nr. 42402007079, juridiskā adrese Brīvības iela 72, Balvi, LV-4501, 2009.gada 16.decembra iesniegumu, kurā lūdz atļauju izbraukuma tirdzniecībai ar pārtikas precēm, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem Kubulu kultūras namā,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 9 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska), PRET- nav, ATTURAS- nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Egons Salmanis, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.    Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,SENDA DZ”, Reģistrācijas Nr. 42402007079, atļauju izbraukuma tirdzniecībai ar pārtikas precēm, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem Balvu novada Kubulu pagasta Kubulu kultūras namā organizētajā Vecgada ballē 2009.gada 30.decembrī no plkst. 20.00 līdz plkst. 03.00 2009.gada 31.decembrī.
2.    Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei