27.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,        ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 9 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.    Izveidot jaunas amata vienības Balvu novada pašvaldības administrācijā:
1.1.            projektu vadītājs, profesijas kods 2414 03, 1 amata vienība;
1.2.            automobiļa vadītājs, profesijas kods 2414 03, 1 amata vienība.
2.      Veikt grozījumus Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā:
2.1.   sadaļā „Attīstības plānošanas nodaļa”, iekļaujot amata vienību „projektu vadītājs, profesijas kods 2414 03, 1 amata vienība”;
2.2.   sadaļā „Tehniskā nodrošinājuma nodaļa”, iekļaujot amata vienību „automobiļa vadītājs, profesijas kods 2414 03, 1 amata vienība”.
3.      Lēmums stāja spēkā ar 2010.gada 01.janvāri.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei