29.§ Par Jura Kupriša ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Balvu novada pašvaldības Sociālajā pārvaldē 2009.gada 22.decembrī reģistrēts Jevgenija Kupriša, personas kods ****, dzīvojoša *****, iesniegums Nr.K-290/2-3 par brāļa Jura Kupriša personas kods ****, dzīvojoša ****, ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, jo pats saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt.

Izvērtējot Jevgenija Kupriša iesniegumā norādītās ziņas un iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem, konstatēts:
 Juris Kuprišs ir 2. grupas invalīds, saņem invaliditātes pabalstu Ls 75.00 mēnesī, dzīvo ****. J. Kuprišam nav likumīgu apgādnieku.
Persona nespēj orientēties laikā un telpā, daļēji traucēta sazināšanās, ir nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā un ir nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā.
Izdarot secinājumus par personas pašaprūpes spējām konstatēts, kaJuri Kuprišu nepieciešams ievietot ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, jo nespēj sevi aprūpēt.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamat dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un 9.panta 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 9 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1. Ievietot Juri Kuprišu, personas kods ****, deklarētā dzīvesvieta, ****, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā “Balvi”.
2. Segt uzturēšanas izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā “Balvi” no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Sociālo pārvaldi slēgt līgumu ar Pansionātu „Balvi” par Jura Kupriša uzturēšanās izdevumu apmaksu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei