30.§ Par Tadeuša Kupriša ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Balvu novada pašvaldības Sociālajā pārvaldē 2009.gada 22.decembrī reģistrēts Jevgenija Kupriša, personas kods ****, dzīvojoša ****, iesniegums Nr.K-291/2-3 par tēva Tadeuša Kupriša, personas kods ****, dzīvo ****, ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, jo pats saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt. Dēls Jevgenijs Kuprišs apņemas segt tēva Tadeuša Kupriša uzturēšanās izmaksas pansionātā „Balvi”.

Izvērtējot Jevgenija Kupriša iesniegumā norādītās ziņas un iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem, konstatēts:
 Tadeušs Kuprišs ir izdienas pensionārs, saņem izdienas pensiju Ls 151,67 mēnesī, dzīvo ****.
Personai nepieciešama neliela fiziska palīdzība pie pārvietošanās, ir nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā, nespēj orientēties laikā un telpā un pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā.
Novērtējot pašaprūpes spējas konstatēts, ka personai nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā, pārvietojoties nepieciešama neliela fiziska palīdzība, nespēj orientēties laikā un telpā, daļēji traucēta sazināšanās un ir nepieciešama palīdzība medikamentu lietošanā. Izdarot secinājumus par personas pašaprūpes spējām konstatēts, kaTadeušu Kuprišunepieciešams ievietot ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, jo bērniem nav iespēju viņu aprūpēt.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamat dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un 9.panta 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 9 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1. Ievietot Tadeušu Kuprišu, personas kods ****, deklarētā dzīvesvieta, ****, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionāts “Balvi”. 
2. Noteikt, ka uzturēšanas izmaksas, līdz brīdim, kamēr Tadeušs Kuprišs uzturas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā ,,Balvi’’, segs dēls Jevgenijs Kuprišs, personas kods ****, deklarētā dzīvesvieta, **** no personīgajiem līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Pansionātu ,,Balvi’’.
3. Jevgenijam Kuprišam slēgt līgumu ar Pansionātu „Balvi” par tēva Tadeuša Kupriša uzturēšanās izdevumu apmaksu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei