31.§ Par Pētera Zelča ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Balvu novada pašvaldības Sociālajā pārvaldē 2009.gada 18. decembrī reģistrēts Pētera Zelča, personas kods ****, dzīvojoša c****, iesniegums Nr.Z-3/02-04.6 par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, jo pats saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt.

            Izvērtējot Pētera Zelča iesniegumā norādītās ziņas un iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem, konstatēts:
Pēteris Zelčs ir pensionārs, saņem vecuma pensiju Ls 165,38 mēnesī, dzīvo ****, personai pieder nekustamais īpašums māja, zeme 21,2 ha platībā. P. Zelčam ir likumīgi apgādnieki meita, dēls, mazbērni.
Personai vecuma un veselības stāvokļa dēļ nepieciešama pastāvīga uzraudzība, nespēj patstāvīgi pagatavot ēst, ir grūtības pārvietoties ārpus mājokļa, ir nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā un pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā.
Izdarot secinājumus par personas pašaprūpes spējām, konstatēts, ka Pēteri Zelčunepieciešams ievietot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, jo persona nespēj sevi aprūpēt.
Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības” likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamat dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un 9.panta 4..punktu, kas nosaka, ka pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamo sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 9 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.Ievietot Pēteri Zelču, personas kods ****, deklarētā dzīvesvieta ****, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā “Balvi”.
2.Noteikt, ka uzturēšanas izmaksas, līdz brīdim, kamēr Pēteris Zelčs uzturas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā ,,Balvi’’, segs meita Mārīte Brutāne, personas kods **** deklarētā dzīvesvieta, **** un mazmeita Lolita Garā, personas kods ****, deklarētā dzīvesvieta ****, no personīgajiem līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Pansionātu ,,Balvi’’.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei