32.§ Par Augusta Voikas atbrīvošanu no Balvu rajona padomes izglītības pārvaldes vadītāja amata

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta I daļas 9.punktu, kas paredz, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta 2.daļu, , Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plānu, kas apstiprināts ar Balvu rajona padomes 2009.gada 10.marta lēmumu „Par Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna precizēšanu”(sēdes protokols Nr.3, 2&) (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Balvu rajona padomes 2009.gada 29.maija lēmumu „Par grozījumiem Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā” (sēdes protokols Nr.6&3)), Balvu rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja Augusta Voikas 2009.gada 16.decembra iesniegumu, kurā viņš lūdz atbrīvot no Balvu rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja amata ar 2009.gada 30.decembri,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 9 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
            Atbrīvot Augustu Voiku, personas kods ****, no Balvu rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja amata ar 2009.gada 30.decembri saskaņā ar Darba likuma 100.panta ceturto daļu (darbinieka uzteikums).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei