33.§ Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta II daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un Latgales apgabaltiesas, iecirknis Nr.40, Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīnas Sterinovičas 2009.gada 14.decembra vēstuli (Nr.1840), kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā īpašuma Brīvības iela 43, Balvos, Balvu novads ar kadastra numuru 3801 503 0022, nodalījuma Nr.60A, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 9 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
            Piedzīt no Māra Mainuļa, personas kods ****, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu Ls 513,24 (Ls 436,96 – nesamaksātā nodokļa summa; Ls 76,28 – nokavējuma nauda) apmērā par nekustamo īpašumu Brīvības ielā 43, Balvos, Balvu novadā ar kadastra numuru 3801 503 0022, nodalījuma Nr.60A, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei