34.§ Par finansējuma piešķiršanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldības dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 9 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.    Atcelt Balvu novada Domes 2009.gada 10.septembra lēmumu „Par projekta „Tilžas sporta laukuma rekonstrukcija” realizācijas rezultātā atgūtā finansējuma novirzīšanu” (protokols Nr.11, 25.§).
2.    Ieplānot Balvu novada pašvaldības 2010.gada budžetā finanšu līdzekļus šādiem objektiem:
     2.1. Valsts ugunsdzēsības un glabāšanas dienesta Latgales reģionālās brigādes Balvu daļas Tilžas posteņa rekonstrukcijai (garāžās piebūves būvniecībai) Ls 7000 (septiņi tūkstoši lati);
     2.2. Balvu novada muzeja – reģionālā kultūrvēstures un tūrisma centra attīstībai Ls 15 221.24 (piecpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit viens lats, 24 santīmi);
2.3. Profesionālās izglītības un uzņēmējdarbības centra Balvos, Vidzemes ielā 2b rekonstrukcijai Ls 170 361.89 (viens simts septiņdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit viens lats, 89 santīmi).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei