1. § Par V.J. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 10:50

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 8.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamat dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, 2014.gada 9.janvāra Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievietot V.J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Balvu novada pašvaldības „Pansionāts ”Balvi””.

2. Noteikt, ka uzturēšanas izmaksas, līdz brīdim, kamēr V.J. uzturas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – „Pansionāts ”Balvi”” EUR 75.35 vai Ls 52.96 mēnesī segs N.L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** no personīgajiem līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Balvu novada pašvaldības „Pansionāts ”Balvi””.

3. Slēgt trīspusēju līgumu starp klienti V.J., brāļa meitu N.L., Balvu novada pašvaldības „Pansionāts ”Balvi”” par uzturēšanās izdevumu apmaksu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Anitai Petrovai.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei