6. § Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” pakalpojuma „Grupu dzīvoklis” nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:36

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas) un ņemot vērā, ka Balvu novada pašvaldības „Pansionāta „Balvi”” ar 2014.gada 1.janvāri ir uzsācis sniegt pakalpojumu „Grupu dzīvoklis”, un 2014.gada 9.janvāra Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” pakalpojuma „Grupu dzīvoklis” nolikumu (pielikumā).

Pielikums: Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” pakalpojuma „Grupu dzīvoklis” nolikums uz 3 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei